1
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
”Superoițele
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania ”Superoițele (denumită în cele ce urmează "Campania") este
organizată şi desfășurată de PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul
în Timișoara, Aleea Amiciției, nr 1, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr.
J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator
GAETAN JACQUES PACTON (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").
1.2. Campania publicitară se va desfășura conform prezentului Regulament, (denumit
în continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) și în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile
din România, în toate magazinele Profi și prin publicarea pe site-ul https://www.profi.ro
și în mediul virtual, în Aplicația Profi (denumită în continuare Aplicația Profi” sau Profi
App) și este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod
gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:
- în format electronic, prin accesarea website-ului www.profi.ro sau în Aplicația Profi;
- în orice magazin Profi de pe teritoriul României.
1.4. Participanții la campanie sunt obligați respecte termenii și condițiile
Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos. Prin înscrierea în
această Campanie există în privința fiecărui participant prezumția de cunoaștere și
acceptare integrală, expresă și neechivocă a termenilor și condițiilor în care această
Campanie se desfășoară.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba, în tot sau în parte,
prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări intre în vigoare numai
după aducerea acestora la cunoștința publicului pe website-ul https://www.profi.ro și/sau
în Magazinele participante.
1.6. În cuprinsul Regulamentului, Organizatorul definește următorii termeni:
Stickere fizice: abțibilduri care se primesc la casa de marcat și se lipesc pe cartonașul fizic
Stickere virtuale: abțibilduri virtuale care se emit in aplicația Profi, direct pe cartonașul
virtual
Cartonaș fizic: cartonașul care se primeste gratuit la casa de marcat, pe care se vor lipi
stickerele fizice
Cartonaș virtual: cartondisponibil doar în aplicația Profi, pe toată durata desfășurării
Campaniei.
Produsele participante la Campanie: în cadrul campaniei participă produsele enumerate
in Anexa 1 a prezentului Regulament, cu exceptia acelora pentru care legislația în vigoare
interzice promovarea (tutun). După data încheierii Campaniei, produsele participante își
pierd această calitate, ca atare Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își
2
mai asumă nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual
conduce consumatorii la concluzia actualității ori continuării Campaniei. Produsele
participante sunt disponibile in limita stocului existent in fiecare magazin.
Stoc de jucarii: reprezintă stocul de jucării alocat fiecărui magazin participant, conform
deciziei comerciale a Organizatorului.
SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României (i) în toate
magazinele Profi ale Organizatorului, precum și în magazinele partenere de tip agent,
operaționale, la data începerii Campaniei precum și în cele care vor deveni operaționale
pe parcursul desfășurării Campaniei până la data de 31 octombrie 2023 inclusiv,
(denumite în continuare ”Magazine participante”) și (iii) în mediul online, în cadrul
aplicației Organizatorului, „Profi App”, în perioada 23 august 2023 31 octombrie
2023, cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament.
2.2. Campania va înceta automat, în privința fiecărui magazin Profi în parte, chiar înainte
de data de 31 octombrie, în cazul epuizării stocului de jucării alocate de către Organizator
în respectivul magazin. Pentru claritate, dacă stocul de jucării se epuizează în magazin
înainte de data limită stabilită pentru încheierea campaniei, respectiv înainte de data de
31 octombrie 2023, data încheierii campaniei pentru magazinul respectiv va fi
considerată data la care stocul de jucării a fost epuizat în acel magazin.
2.3. În situația în care, stocul de jucării alocat tuturor magazinelor participante în cadrul
prezentei Campanii nu va fi epuizat la data programată pentru încetarea Campaniei,
respectiv 31 octombrie, Organizatorul își rezervă dreptul de a putea prelungi Campania,
până la epuizarea stocului de jucării în fiecare magazin, fără a realoca stocuri de jucării
între magazinele participante. Prelungirea duratei Campaniei va face obiectul unui act
adițional la prezentul Regulament Oficial și va fi adus la cunoștința publicului prin
publicarea pe site-ul web www.profi.ro și/sau prin afișarea acestuia în Magazinele
Participante.
2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada campaniei pe parcursul
derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a aduce
la cunoștința publicului această împrejurare, pe website-ul https://www.profi.ro și/sau
în Magazinele participante precum și în Profi App.
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La Campania publicitară ”Superoițele poate participa (i) orice persoană fizică cu
vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reşedinţa
3
în România sau (ii) orice persoană fizică care, la data înscrierii în Campanie are instalată
pe un dispozitiv mobil Profi App, scanează codul QR din dreptul casei de marcat pentru
a se loga în aplicația Profi, și care achiziționează din orice magazin Profi, produse în
valoare cumulată de minimum 40 lei (TVA inclus), cu excepția produselor din tutun, pe
un singur bon fiscal, în perioada de desfășurare a Campaniei (raportat și la momentul
epuizării stocului de jucării alocat magazinului participant din care se realizează achiziția
de produse).
3.2. Dreptul de participare al reprezentanților Organizatorului: Au dreptul participe la
Campanie inclusiv salariaţii PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi
mandatarii salariaţilor Organizatorului, angajaţii firmelor de pază, curăţenie care
activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi
desfaşurarea Campaniei, promoterii şi merchandiserii NUMAI în ceea ce privește
propriile achiziții de produse. Aceștia au dreptul primească stickere, conform
mecanismului Campaniei, doar cu bonurile proprii și doar în momentul în care au făcut
achiziția. Este INTERZIS angajaților Organizatorului își însușească stickerele alocate
clienților, în cazul în care clienții le-au uitat și/sau nu au vrut sa le ia; în acestă situație
acestea vor răne în gestiunea magazinului participant, urmând a fi distribuite
următorului participant care îndeplinește condțtiile pentru participarea în Campanie.
Orice faptă de natură încalce aceste prevederi, identificată de către oricare dintre
reprezentanții Organizatorului, va fi considerată abatere disciplinară gravă și va atrage
consecințele și sancțiunile prevăzute de Regulamentul de Ordine Interioară a
angajatorului Profi Rom Food SRL, precum și de Codul Civil și Codul Penal, dacă este
cazul.
3.3. Nu au dreptul de a participa la acestă Campanie urmatoarele categorii: persoanele
care nu au împlinit rsta de 18 ani sau, în cazul Profi App, persoanele care nu dețin un
cont de utilizator.
3.4. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală,
expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
3.5. În sensul celor de mai sus, tinând seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin
prezentul Regulament cât și a materialelor promoționale utilizate în promovarea acestei
Campanii, se consideră orice consumator mediu, informat și interesat, a luat la
cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Campaniei cel târziu la data limită de 31
octombrie (sau anticipat, în cazul epuizării stocului de jucării) iar orice decizie de a
achiziționa produsele în afara termenilor și condițiilor prezentei Campanii, la prețul
întreg al produselor afișate îin magazinele Profi, este consecința propriei analize.
3.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă sau abuz care ar putea afecta imaginea acestei Campanii și, pe baza dovezilor
existente va putea solicita atragerea răspunderii persoanelor responsabile.
3.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare a consumatorilor de
rea-credința, a celor care încalcă prevederile prezentului Regulament, sau care se
folosesc de fraudă. Prin fraudă se înțelege săvârșirea cu rea-credință printr-o acțiune sau
inacțiune, de către un consumator a unor acte de natura a aduce atingere drepturilor
4
Organizatorului sau ale oricărui alt terț, sau săvârșite în vederea obținerii unui folos
necuvenit, pentru sine sau pentru altul.
3.8. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună sau pierdere directă sau
indirectă, de nicio natură, inclusiv daune directe, indirecte, subsecvențe sau incidente
rezultate ca urmare a participării Consumatorilor la această Campanie.
SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania publicitară “Superoițele este organizată și se desfășoară în perioada
indicată la secțiunea 2, respectiv în perioada 23.08.2023 31.10.2023, în magazinele
Organizatorului precum și în mediul virtual, în aplicația Profi.
4.2. În vederea participării la Campania publicitară “Superoițele, clienții trebuie
îndeplinească următoarele condiții în mod cumulativ:
i. Condiții aplicabile Campaniei desfășurate în magazinele Organizatorului
- să aibă drept de participare potrivit prevederilor secțiunii 3 de mai sus;
- să participe exclusiv în perioada Campaniei, așa cum aceasta este menționată la
secțiunea 2, din prezentul Regulament;
- să respecte întru totul mecanismul Campaniei și prevederile Regulamentului.
ii. Condițiile de participare aplicabile Campaniei desfășurate în mediul virtual, în aplicația
Profi:
- să aibă drept de participare potrivit prevederilor secțiunii 3 de mai sus;
- să participe exclusiv în perioada Campaniei, așa cum aceasta este menționată la
secțiunea 2, din prezentul Regulament;
- să scaneze codul QR din dreptul casei de marcat pentru a se loga în aplicația Profi
- să respecte întru totul mecanismul Campaniei și prevederile Regulamentului.
4.3 Mecanismul de participare la Campania promoțională în magazinele
Organizatorului este următorul:
a) La fiecare achiziție de produse în valoare totală cumulată de minimum 40 lei/bon
fiscal (TVA inclus), cu excepția produselor din tutun, din magazinele Profi,
casierul va oferi clientului, în mod automat, în baza bonului de casă emis pentru
cumpărăturile acestuia, du achitarea contravalorii produselor, unul sau mai
multe stickere fizice, în funcție de valoarea cumpărăturilor, după cum urmează:
În cazul unor cumpărături sub 40 Lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va
primi 0 stickere fizice;
Între 40,00 lei 79,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 1
sticker fizic;
Între 80,00 lei 119,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 2
stickere fizice;
5
Între 120,00 lei 159,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 3
stickere fizice;
Între 160,00 lei 199,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 4
stickere fizice;
Între 200,00 lei 239,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 5
stickere fizice;
Între 240,00 lei 279,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 6
stickere fizice.
Toate valorile de mai sus includ TVA.
Algoritmul stabilit mai sus se aplică în mod corespunzător pentru achizițiile ce depășesc
suma de 280,00 de lei. La această campanie NU participă produsele din tutun (vândute
per pachet sau per cartuș).
La fiecare multiplu de 40 lei cheltuiți/bon fiscal, cu excepția produselor din tutun,
clientului/participantului i se acordă 1 sticker fizic.
b) Suplimentar față de stickerele fizice obținute conform condițiilor prevăzute la lit.
a) de mai sus, la achiziția produselor specifice menționate în Anexa 1 la prezentul
Regulament, clienții vor primi un număr de stickere fizice suplimentare stabilit
conform aceleași Anexe, cu condiția ca valoarea bonului fiscal, să fie de minimum
40 lei, cu excepția produselor din tutun și dacă sunt respectate cumulativ
următoarele condiții:
pentru articolele, pentru care se primesc stickere fizice suplimentare conform
Anexei 1, clientul trebuie cumpere un anumit număr de bucăți, în funcție de
tipul produsului, pentru a primi stikerele fizice aferente. Participă la prezenta
Campanie toate articolele indicate în cuprinsul Anexei nr. 1, indiferent că sunt sau
nu semnalizate în mod distinct la raft.
Pentru articolele, pentru care se primesc stickere fizice suplimentare, conform Anexei 1,
clientul trebuie facă o achiziție de minimum 40 lei/bon fiscal, cu excepția produselor
din tutun. În situația în care clientul îndeplinește atât condițiile mecanismului de
participare prevăzut la lit. a), cât și cele de la lit. b), deci va deține atât un bon fiscal de
valoare minimă 40 de lei (cu excepția produselor din tutun), cât și articole pentru care se
primesc stickere fizice suplimentare la achiziția produselor enumerate în cuprinsul
Anexei nr. 1, numărul de stickere fizice acordate clientului va fi cumulat, astfel încât
acesta va primi un număr de stikere fizice echivalent valorii bonului fiscal la care se
adaugă numărul de stickere fizice acordate conform Anexei 1 pentru achiziționarea
articolelor pentru care se primesc stickere fizice suplimentare. Pentru claritate, cu titlul
de exemplu, în cazul în care clientul deține:
- 1 bon fiscal în valoare de minimum 40 lei, (cu excepția produselor din tutun) +
articole pentru care se primesc stickere fizice suplimentare, casierul îi va da 1
sticker fizic pentru a îndeplinit condiția de sumă + numărul de stickere fizice
alocate articolului respectiv, conform Anexei 1.
6
- 1 bon fiscal cu articole pentru care se primesc stickere fizice suplimentare + alte
articole dacă este cazul, iar valoarea totală este de minimum 40 lei (cu excepția
produselor din tutun), casierul îi va da numărul de stickere fizice alocate
articolului respectiv, conform Anexei 1 + 1 sticker fizic pentru a îndeplinit
condiția de sumă.
- Pentru situația în care se achiziționează unul dintre produsele enumerate în
cuprinsul Anexei nr.1 și pentru care ar putea beneficieze de un număr de
stickere fizice suplimentare, dar nu este îndeplinită condiția esențială a valorii
bonului fiscal în cuantum de minim 40 de lei, clientul nu va putea beneficia de
niciun sticker fizic.
4.3.1 Stickerele fizice vor fi acordate în limita stocului disponibil alocat fiecărui magazin
Profi, conform deciziei comerciale a Organizatorului. Indiferent de condițiile îndeplinite
pentru obținerea stickerelor fizice, tipul și caracteristicile acestora vor fi identice. Pentru
claritate, stickerele fizice acordate pentru achiziția în valoare de 40 de lei sau multiplu de
40 de lei vor fi identice cu stickerele fizice suplimentare acordate pentru achiziția de
produse dintre cele indicate în cuprinsul Anexei nr. 1. În cazul epuizării stocului de
stickere fizice alocat în magazin, Campania poate continua prin reînnoirea stocului de
stickere fizice a magazinului sau prin utilizarea stickerelor virtuale în aplicația Profi. La
alegerea Organizatorului, campania poate înceta pentru magazinul în cauză.
4.3.2 Stickerele fizice oferite în timpul Campaniei nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici
nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani și nu sunt destinate vânzării. Clienții
pot colecționa aceste stickere fizice, doar dacă îndeplinesc condițiile stabilite de
mecanismul Campaniei și doar dacă nu scanează Aplicația Profi. Numărul stickerelor
fizice nu se cumulează cu numărul stickerelor virtuale colecționate în Aplicația
Profi, detaliile mecanismului aplicabil colecționării stickerelor primite in Aplicația Profi,
sunt mai jos.
4.3.3 Stikerele fizice nu se pot acorda la un moment ulterior momentului achiziției de
produse din magazinele Profi, chiar dacă sunt întrunite condițiile de mai sus. În cazul în
care casierul nu a înmânat numărul de stickere fizice sau numărul corect de stickere
fizice, conform mesajului imprimat automat pe bonul fiscal, clientul are obligația de a i le
solicita, înainte de ieșirea din magazinul Profi de unde a făcut achizia de produse. Dacă
stocul stickerelor fizice s-a epuizat, dar, prin decizia Organizatorului, acesta se va
suplimenta, reprezentantul Organizatorului va ștampila bonul în cauza, iar clientul va
putea beneficia de numărul de stickere fizice corespunzătoare, conform mesajului de pe
bonul în cauză. În cazul în care Organizatorul nu va suplimenta stocul de stickere fizice al
magazinului respectiv, Campania se consideră încheiată și nu se vor putea emite pretenții
în baza ștampilelor ce apar pe bonuri.
4.3.4 Clienții vor putea solicita și obține stickerele fizice numai la momentul achiziției
finalizate la casa de marcat și doar în măsura în care au fost atinse condițiile de acordare
7
a acestora, ulterior neputând fi emise pretenții referitoare la acordarea de stickere fizice,
nici în magazinul în care au făcut achiziția și nici într-un alt magazin Profi, chiar dacă pe
bonul fiscal se precizează numărul de stickere fizice la care ar fi fost îndreptățit. Se va
ține seama și de disponibilitatea stocului de stikere fizice din magazin, astfel că, dacă
stocul a fost epuizat, Campania se consideră încheiată chiar dacă există mențiunea de
acordare a unui număr de stickere fizice înscrisă pe bonul fiscal.
4.3.5. Refuzul unui client de a primi stickerul fizic/stickerele fizice la care este îndreptățit
în conformitate cu prezentul Regulament, va echivala cu refuzul respectivului client de a
participa la Campanie și de a intra în posesia stickerului fizic/stickerelor fizice.
Organizatorul ia la cunoștință refuzul clientului de a primi stickerul fizic/stickerele fizice,
prin intermediul casierului. Clientul nu poate reveni ulterior asupra deciziei sale. Orice
reclamație/solicitare din partea clientului, cu privire la acordarea stickerelor fizice,
ulterioară momentului finalizării achiziției și părăsirii magazinului, nu va fi luată în
considerare, clientul renunțând de bunăvoie la stickerele fizice la care era îndreptățit
conform mesajului înscris pe bonul fiscal. Mesajul privitor la numărul de stickere fizice
pe care le poate obține clientul în urma achiziției și care este înscris pe bonul fiscal, este
valabil numai la momentul finalizării tranzacției la casa de marcat, ulterior acesta
pierzându-și valabilitatea în ceea ce privește mesajul aferent Campaniei.
4.3.6 Toate stickerele fizice oferite în cadrul acestei Campanii trebuie revendicate în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele stickere fizice
nerevendicate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator.
4.3.7 La solicitare, clientului i se va pune la dispoziție de către reprezentanții
Organizatorului, cu titlu gratuit un cartonaș fizic, în limita stocului disponibil pe care se
vor putea lipi stickerele fizice primite, indiferent dacă clientul face cumpărături sau dacă
are sau nu valoarea bonului mai mare sau egală de 40 lei. În cazul în care, stocul de
cartonașe fizice s-a epuizat, iar Organizatorul nu va mai trimite altele în magazine,
clientul va putea colecționa stickere în aplicația Profi, conform celor descrise la punctul
4.4. Obținerea cartonașului fizic pe care se pot lipi stickerele fizice nu implică prelucrarea
de date cu caracter personal. Numai în schimbul cartonașului completat cu 10 stickere
fizice, clientul poate solicita casierului una dintre cele 7 jucării Superoițe, prezentate în
tabelul de mai jos, în funcție de stocul disponibil din fiecare model existent în magazinul
Profi și va beneficia de prețul redus al jucăriei în valoare de 24,99 lei/jucărie
(douăzecișipatru lei și nouăzecișinouă bani/jucărie) (TVA inclus). Nu se va putea acorda
jucăria la preț redus în baza a 10 stickere fizice individuale, în situația în care stikerele
nu sunt lipite pe cartonașul fizic.
Denumire
produs
Cod EAN
Preț întreg cu TVA
(fără cartonaș fizic
completat)
Preț redus cu TVA
(cartonaș fizic
completat)
8
OIȚA
SUPERSTAR
LUNITA
5948688039019
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
EXPLORATOR
MARȚESCU
5948688039026
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA ATLETĂ
MIERCURAȘ
5948688039033
59.99 lei
24.99 lei
OA
BALERINĂ
JOI JOI
5948688039040
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
SAVANT
VINEREL
5948688039057
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
VETERINARĂ
SAMBATELA
5948688039064
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
BUCĂTAR
DOMIFIIGO
5948688039071
59.99 lei
24.99 lei
Casierul va reține cartonașul fizic completat și nu îl va mai înapoia clientului. Cartonașele
fizice completate cu mai puțin de 10 (zece) stickere fizice nu vor putea fi valorificate,
astfel încât clientul nu va putea beneficia de prețul redus de 24,99 lei/jucărie
(douăzecișipatru lei și nouăzecișinouă bani/jucărie) (TVA inclus). Cu un cartonaș fizic pe
care au fost lipite toate cele 10 stikere se poate achiziționa o singură jucărie la prețul de
mai sus.
4.4 Mecanismul de participare la Campania promoțională aplicabil în mediul
virtual - în Aplicația Profi (denumită în continuare „Aplicația Profi” sau „Profi
App”) aplicației Profi:
a) La fiecare achiziție de produse din magazinele Profi la care clientul utilizează prin
identificare (s-a logat cu) Aplicația Profi, scanând codul QR de la casa de marcat, în
valoare totală cumulată de minimum 40 lei/bon fiscal (tva inclus), cu excepția
produselor din tutun, , în mod automat, în baza valorii cumpărăturilor acestuia,
după achitarea contravalorii produselor, în aplicația Profi se vor emite unul sau
mai multe stickere virtuale, în funcție de valoarea cumpărăturilor, după cum
urmează:
În cazul unor cumpărături sub 40 Lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va
primi 0 stickere virtuale;
Între 40,00 lei 79,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 1
sticker virtual;
9
Între 80,00 lei 119,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 2
stickere virtuale;
Între 120,00 lei 159,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 3
stickere virtuale;
Între 160,00 lei 199,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 4
stickere virtuale;
Între 200,00 lei 239,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 5
stickere virtuale;
Între 240,00 lei 279,99 lei, cu excepția produselor din tutun, clientul va primi 6
stickere virtuale.
Toate valorile de mai sus includ TVA.
Algoritmul stabilit mai sus se aplică în mod corespunzător pentru achizițiile ce depășesc
suma de 280,00 de lei. La această campanie NU participă produsele din tutun (vândute
per pachet sau per cartuș).
La fiecare multiplu de 40 lei cheltuiți/bon fiscal, cu excepția produselor din tutun,
clientului/participantului i se acordă 1 sticker virtual.
b) Suplimentar față de stickerele virtuale obținute conform condițiilor prevăzute la
lit. a) de mai sus, la achiziția produselor specifice menționate în Anexa 1 la
prezentul Regulament, clienții vor primi un număr de stickere virtuale
suplimentare stabilit conform aceleași Anexe, cu condiția ca valoarea bonului
fiscal, fie de minimum 40 lei, cu excepția produselor din tutun și dacă sunt
respectate cumulativ următoarele condiții:
pentru articolele, pentru care se primesc stickere virtuale suplimentare conform
Anexei 1, clientul trebuie cumpere un anumit număr de bucăți, în funcție de
tipul produsului, pentru a primi stikerele virtuale aferente. Participă la prezenta
Campanie toate articolele indicate în cuprinsul Anexei nr. 1, indiferent sunt sau
nu semnalizate în mod distinct la raft.
Pentru articolele, pentru care se primesc stickere virtuale suplimentare, conform Anexei
1, clientul trebuie facă o achiziție de minimum 40 lei/bon fiscal, cu excepția produselor
din tutun. În situația în care clientul îndeplinește atât condițiile mecanismului de
participare prevăzut la lit. a), cât și cele de la lit. b), deci va deține atât un bon fiscal de
valoare minimă 40 de lei (cu excepția produselor din tutun), cât și articole pentru care se
primesc stickere virtuale suplimentare la achiziția produselor enumerate în cuprinsul
Anexei nr. 1, numărul de stickere virtuale acordate clientului va fi cumulat, astfel încât
acesta va primi un număr de stikere virtuale echivalent valorii bonului fiscal la care se
adaugă numărul de stickere virtuale acordate conform Anexei 1 pentru achiziționarea
articolelor pentru care se primesc stickere virtuale suplimentare. Pentru claritate, cu
titlul de exemplu, în cazul în care clientul deține:
- 1 bon fiscal în valoare de minimum 40 lei, (cu excepția produselor din tutun) +
articole pentru care se primesc stickere virtuale suplimentare, în aplicație,
10
clientului i se va da 1 sticker virtual pentru a îndeplinit condiția de sumă +
numărul de stickere virtuale alocate articolului respectiv, conform Anexei 1.
- 1 bon fiscal cu articole pentru care se primesc stickere virtuale suplimentare + alte
articole dacă este cazul, iar valoarea totală este de minimum 40 lei (cu excepția
produselor din tutun), în aplicație, clientului i se va da numărul de stickere virtuale
alocate articolului respectiv, conform Anexei 1 + 1 sticker virtual pentru a
îndeplinit condiția de sumă.
- Pentru situația în care se achiziționează unul dintre produsele enumerate în
cuprinsul Anexei nr.1 și pentru care ar putea beneficieze de un număr de
stickere virtuale suplimentare, dar nu este îndeplinicondiția esențială a valorii
bonului fiscal în cuantum de minim 40 de lei, clientul nu va putea beneficia de
niciun sticker virtual.
4.4.1 Stickerele virtuale vor fi acordate direct în aplicația Profi, fără a îndreptăți clientul
și la acordarea de stickere fizice în baza aceleași achiziții. Indiferent de condițiile
îndeplinite pentru obținerea stickerelor virtuale, tipul și caracteristicile acestora vor fi
identice. Pentru claritate, stickerele virtuale acordate pentru achiziția în valoare de 40 de
lei sau multiplu de 40 de lei vor fi identice cu stickerele virtuale suplimentare acordate
pentru achiziția de produse dintre cele indicate în cuprinsul Anexei nr. 1.
4.4.2 Numărul stickerelor virtuale colecționate în Aplicația Profi nu se cumulează
cu numărul stickerelor fizice. Stickerele virtuale oferite în timpul Campaniei nu pot fi
înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani și
acestea nu sunt destinate vânzării. Clienții pot colecționa aceste stickere virtuale, doar
dacă îndeplinesc condițiile stabilite de mecanismul Campaniei și doar dacă scanează
Aplicația Profi.
4.4.3 Stikerele virtuale nu se pot acorda la un moment ulterior momentului achiziției de
produse din magazinele Profi, dacă înregistrarea aplicației nu s-a realizat în timp ce bonul
fiscal era deschis, chiar dacă sunt întrunite condițiile de mai sus. În cazul în care din
motive tehnice, în aplicația Profi nu s-au acordat numărul de stickere virtuale sau
numărul corect de stickere virtuale, conform mesajului imprimat automat pe bonul fiscal,
clientul are obligația de a face reclamația, înainte de ieșirea din magazinul Profi.
Persoanele responsabile vor verifica și vor reveni cu răspuns către client.
4.4.4 Clienții vor obține stickerele virtuale doar la momentul achiziției finalizate la casa
de marcat și doar în măsura în care au fost atinse condițiile de acordare a acestora,
ulterior neputând fi emise pretenții referitoare la acordarea de stickere virtuale, nici în
magazinul în care au făcut achiziția și nici într-un alt magazin Profi, chiar dacă pe bonul
fiscal se precizează numărul de stickere virtuale la care ar fi fost îndreptățit.
4.4.5. Stickere virtuale se colecționează automat în Aplicația Profi, iar refuzul unui client
de a primi stickerul virtual/stickerele virtuale la care este îndreptățit în conformitate cu
11
prezentul Regulament, este posibil prin nefolosirea acelor stickere sau în lipsa
identificării la casa de marcat prin scanarea codului QR. Mesajul privitor la numărul de
stickere virtuale pe care le poate obține clientul în urma achiziției și care este înscris pe
bonul fiscal, este valabil numai la momentul finalizării tranzacției la casa de marcat,
ulterior acesta pierzându-și valabilitatea în ceea ce privește mesajul aferent Campaniei.
4.4.6 Toate stickerele virtuale oferite în cadrul acestei Campanii trebuie revendicate în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, și prin scanarea codului QR pentru
logarea în aplicația Profi, în caz contrar acele stickere virtuale nerevendicate din cadrul
Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator, indiferent de deținerea bonurilor
fiscale care atestă valoare minimă a achiziției de produse, la o singură tranzacție.
4.4.7 În aplicația Profi, automat se emite un cartonaș virtual, în care se vor acumula
punctele obținute de client. La emiterea cartonașului, clientul primește automat 2
stickere virtuale cadou, astfel încât pentru a avea cartonașul complet, va fi necesar să mai
obțină doar 8 stickere virtuale. Cele 2 stickere virtuale cadou se emit de fiecare dată când
clientul începe un nou cartonaș. Obținerea cartonașului virtual pe care se pot lipi
stickerele virtuale nu implică prelucrarea de date cu caracter personal. Numai în
schimbul cartonașului completat cu 10 stickere virtuale, clientului i se va activa un cupon
cu care poate solicita casierului una dintre cele 7 jucării Superoițe, prezentate în tabelul
de mai jos, în funcție de stocul disponibil din fiecare model existent în magazinul Profi și
va beneficia de prețul redus al jucăriei în valoare de 24,99 lei/jucărie (douăzecișipatru
lei și nouăzecișinouă bani/jucărie) (TVA inclus).
Denumire
produs
Cod EAN
Preț întreg cu TVA
(fără cartonaș virtual
completat)
Preț redus cu TVA
(cartonaș virtual
completat)
OIȚA
SUPERSTAR
LUNITA
5948688039019
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
EXPLORATOR
MARȚESCU
5948688039026
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA ATLETĂ
MIERCURAȘ
5948688039033
59.99 lei
24.99 lei
OA
BALERINĂ
JOI JOI
5948688039040
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
SAVANT
VINEREL
5948688039057
59.99 lei
24.99 lei
OIȚA
VETERINARĂ
SAMBATELA
5948688039064
59.99 lei
24.99 lei
12
OIȚA
BUCĂTAR
DOMIFIIGO
5948688039071
59.99 lei
24.99 lei
După utilizare, cuponul aferent unui cartonaș se va dezactiva. Cartonașele virtuale
completate cu mai puțin de 10 (zece) stickere virtuale nu vor putea fi valorificate, astfel
încât clientul nu va putea beneficia de prețul redus de 24,99 lei/jucărie (douăzecișipatru
lei și nouăzecișinouă bani/jucărie) (TVA inclus). Cu un cartonaș virtual se poate
achiziționa o singură jucărie.
4.5 Stickerele fizice și stickerele virtuale nu pot fi cumulate, clientul alegând dacă
dorește sa colecționeze stickere fizice sau virtuale. Stickerele fizice primite, dar
nefolosite, nu se vor putea transmite în Aplicația Profi iar stikerele virtuale nu se
vor putea transfera pe cartonașele fizice.
4.6. Jucăriile pot fi achiziționate și la prețul întreg de 59,99 lei (cincizecișinouă lei și
nouăzecișinouă bani) (TVA inclus), solicitându-le casierului, fără a fi nevoie de cartonaș
si de colecționarea stickerelor fizice/virtuale, în funcție de stocul disponibil din fiecare
model, prezent în magazin și în limita stocului de jucării disponibil în fiecare magazin. În
cazul în care clienții aleg să cumpere jucăriile menționate la art 4.3.7 și 4.4.7 (indiferent
dacă acestea sunt achiziționate la preț întreg sau la preț redus, folosind cartonașul
fizic/virtual), valoarea acestora se va adauga la valoarea totală a bonului, iar clienții vor
primi stickere fizice/virtuale, în cazul în care valoarea bonul este de minimum 40 lei, cu
exceptia produselor din tutun sau multiplu valorii de 40 lei.
4.7. Numărul total al jucăriilor oferite în cadrul campaniei și distribuite în toate
magazinele Profi participante este de 700.000,00, jucării de colecție din pluș,
confecționate manual, astfel există posibilitatea apară mici diferențe între același
tip de jucărie. Numărul de jucării, precum și tipul jucăriilor alocate fiecărui magazin în
parte este diferit, iar în funcție de numărul efectiv al solicitărilor de achiziție a jucăriilor,
fie la preț întreg, fie la preț redus, Campania se poate încheia la date diferite pentru
fiecare magazin în parte, în funcție de epuizarea stocului efectiv alocat fiecărui magazin.
Stocul total disponibil de jucării, pe fiecare tip de jucărie în parte, distribuite către
magazinele Profi este compus din:
Denumire
jucărie
Oița
Lunita
Oița
Marțescu
Oița Joi
Joi
Oița
Vinerel
Oița
Sambatela
Oița
DomiFiigo
Număr
jucării
79.800
79.800
129.738
69.993
89.607
121.338
13
4.8. Pentru achiziționarea jucăriei, clientul se poate prezenta în orice magazin Profi, iar în
cazul epuizării stocului de jucării din colecția Superoițele alocate în magazin, Campania se
consideră încheiată pentru respectivul magazin Profi.
4.9. În cazul în care după data 31.10.2023, considerată data limită de desfășurare a
Campaniei, vor mai exista magazine al căror stoc de jucării nu a fost complet epuizat, la
acestea se mai pot prezenta clienții care dețin cartonașe fizice completate cu 10 stickere
fizice sau cartonașe virtuale completat cu 10 stickere virtuale pentru a beneficia de jucării
la preț redus. Data limită până la care se pot prezenta la magazin clienții care dețin
cartonașe fizice completate cu 10 stickere fizice sau cartonașe virtuale completate cu 10
stickere virtuale pentru a beneficia de prețul redus al jucăriei este data de 14.11.2023.
4.10. În cazul în care, jucăria achiziționată prezintă un defect major, clientul se poate
prezenta în termen de 30 de zile calendaristice de la data achiziționării cu jucăria și bonul
fiscal în original aferent achiziționării, în orice magazin Profi, unde poate solicita
înlocuirea jucăriei, cu același model sau cu alt model, în funcție de stocul disponibil din
fiecare model în magazinul în care s-a prezentat pentru înlocuire. În cazul în care
înlocuirea jucăriei nu este posibilă, clientului i se va restitui suma de bani pe care a
plătit-o pentru achiziționarea jucăriei, sumă care se regăsește pe bonul fiscal. În vederea
efectuării returului jucăriei defecte, se va respecta procedura de retur practicată de
magazin.
SECTIUNEA 5. TAXE ŞI IMPOZITE
5.1. Organizatorul se obligă calculeze şi suporte, dacă este cazul, impozitul datorat
pentru veniturile sub formă de premii obținut de către câștigător, în conformitate cu
reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă
natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.
SECŢIUNEA 6. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN
6.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau
printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public, pe website-ul
http://www.profi.ro și/sau în magazinele participante și care va respecta prevederile
legale. Prin aducerea la cunoștința publicului a unei astfel de decizii, campania va
înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a
pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
6.2. Încetarea sau întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus determină
încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
6.3. Organizatorul este îndreptăţit ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau
14
costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica
procedura de desfăşurare a Campaniei.
6.4. Campania va fi considerată încheiată în magazinul participant în situația în care
stocul de jucării alocat acestuia este epuizat, Organizatorul nu prelungește perioada
desfășurării Campaniei și nu suplimentează numărul de jucării alocate respectivului
magazin participant.
SECŢIUNEA 7. LITIGII
7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se
vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
7.2. Organizatorul este îndreptățit ia toate măsurile pe care le consideră necesare, în
caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
7.3. În cazul unei dispute cu privire la valabilitatea înscrierii în cadrul acestei campanii,
decizia organizatorului este definitivă iar orice participant la Campanie acceptă cu titlu
definitiv toate deciziile Organizatorului în privința participanților.
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Informații generale
8.1. Derularea Campaniei NU implică prelucrarea datelor personale ale persoanelor
participante la Campanie.
8.2. Organizatorul nu deţine niciun control şi nu răspunde de prelucrările de date
efectuate în mod independent, în calitate de operatori, de entităţi terţe faţă de prezentul
Regulament.
SECŢIUNEA 9. PARTICIPANŢI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ
9.1. În cazul în care participantul este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta
este îndreptăţit intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal,
incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autorității
tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice
răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror
daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea la
prezenta campanie.
SECŢIUNEA 10. DISPOZIŢII FINALE
15
10.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți participanţii la sediul
Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: www.profi.ro precum și în Aplicația
Profi.
10.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament
Oficial. Orice sesizare privitoare la cele înscrise în prezentul Regulament poate fi făcută
prin apelarea serviciului de relații clienți la numărul de telefon 0800800804, apelabil
gratuit din orice rețea fixă sau mobilă în termen de 30 zile de la data achiziției.
10.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă,
celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice
chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se
înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care corespundă cât mai
mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
10.4. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi
rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care
se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare.
În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea
premiilor.
10.5. Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător față de Client și/sau față de terțe
persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Aplicatiei
Profi, Organizatorul răspunzând pentru acțiune intenționată sau neglijență gravă, cu
excepția situaților în care răspunderea este atrasă în virtutea legii. De asemenea,
răspunderea Organizatorului nu poate fi angajată în eventuale dispute cu privire la: (i)
dreptul de proprietate al bonurilor ficale sau al conținutului acestora, (ii) drepturile
asupra conturilor utilizatorilor Aplicației Profi, (iii) imposibilitatea unui participant de a
intra in posesia stikerelor virtuale, alta decat propria sa culpa, (iv) întârzierile în livrarea
sickerelor virtuale cauzate de alte motive decât culpa Organizatorului, (v) prejudiciile
suferite de către participant în legătură cu acordarea stikerelor virtuale.
Prezentul Regulament al Campaniei publicitare “Superoițele, s-a incheiat astăzi, data
___08.2023, în un exemplar original.
ORGANIZATOR
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.
Prin ADMINISTRATOR GAETAN JACQUES PACTON
16
ANEXA 1
LA REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Superoițele
Denumire articol
Cod produs
Număr
bucăți
cumpărate
Număr stickere
primite
fizic/virtual
Dată start
Data sfârșit
HOCHLAND BRANZA
TOPITA FELII SMANTANA
140G
5941238003157
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
DANONE DELICIOS CAISE
125G
59412304
5 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
DANONE DELICIOS CAPSUNI
125G
59412298
5 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
DANONE DELICIOS BISCUITI
125G
5941209006941
5 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ACTIMEL CAPSUNI 4X100G
59440840
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ACTIMEL FRUCTE DE
PADURE 4X100G
8595002100275
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
Napolact Cascaval Felii 140g
5941065014296
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
Napolact Telemea De Vaca
Gust Domol Vid 350G
5941065006390
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
Napolact Chefir 3.3% PET
900G
5941065012438
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ZUZU IAURT CU VISINE
400G
5941355014418
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ZUZU IAURT CU CAPSUNI
400g
5941355013367
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ZUZU IAURT NATURAL DE
BAUT 2% 320g
5941355011493
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ALBALACT SANA 3,6% 330g
5941355011998
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ZUZU DOLCE BUDINCA
CIOCOLATA/FRISCA 170g
5949101000050
5 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
17
Denumire articol
Cod produs
Număr
bucăți
cumpărate
Număr stickere
primite
fizic/virtual
Dată start
Data sfârșit
BECEL CLASIC GRASIME
TARTINABILA
45%GRASIME  400G
8712566071005
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
COVALACT DE TARA SANA
3.6%GR PET 900G
5941173401438
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
COVALACT DE TARA LAPTE
BATUT 2%GR PET 900G
5941173401711
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
DELACO MOZZARELLA
GOURMET 350G PROFI
5941360007597
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
DELACO BT FELII CASCAVAL
400G
5941360002035
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
MULLER RISO CIOCOLATA
200G
40255651
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
MINI CHORIZO PICANT
(0.225 KG) CAMPOFRIO
8410320006316
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
CAMPOFRIO CARNATI SIBIU
STICKS 75GR
5941259012886
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
CAROLI SALAM DIN CASA
CAROLISTILOR FELIAT 100G
5941259012589
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
CAMPOFRIO MINI STICK
FUET 50G
8410320005449
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ALOMA VANILIE SI SIROP
CARAMEL INGHETATA 1L
8606018613243
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
MAGGI SECRETUL GUSTULUI
LEGUME 200G BAX
8585002460028
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
NUTLINE SEM FL.SOARE
100G G
5941347000016
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
NUTLINE SEM FL.SOARE
200G G
5941347000085
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
CHIO MAXI MIX 225G
4000522061172
1 bucată
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
POMBAR PUFULETI SALT
75G
5941445675024
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
18
Denumire articol
Cod produs
Număr
bucăți
cumpărate
Număr stickere
primite
fizic/virtual
Dată start
Data sfârșit
CHIO LENTIL CHIPS
PAPRIKA 65G
5941445676588
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
CHIO LENTIL CHIPS SOUR
CREAM & ONION 65G
5941445676465
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
LAY'S RUMENITI IN CUPTOR
SARE 125G
5900259056207
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
LAY'S RUMENITI IN CUPTOR
ARDEI 125G
5900259056160
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
LAY'S RUMENITI IN CUPTOR
IAURT SI PLANTE AROM
125G
5941000024700
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
LAY`S RUMENITI IN CUPTOR
CU BRANZA AROMATA 125G
5941000029699
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
SALATINI SARATELE
CASCAVAL 110G
5941588006983
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
SALATINI SARATELE
CHIMEN 110G
5941588006976
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
SALATINI BISCUITI SARE
370 G
5941588007249
2 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
SALATINI COVRIGEI SARE
270 G
5941588007386
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
BISKREM CU CREMA CACAO
160G
5941664006814
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ROCKSTAR ORIGINAL
250ML 6X
5949000505663
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ROCKSTAR XDURANCE
BERRY 250ML 6X
5949000505670
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
ROCKSTAR ORIGINAL NS
250ML CAN 6X
5942204004635
4 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
GOURMET GM MANCARE
UMEDA PUI 85G
7613032816537
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023
GOURMET GM MANCARE
UMEDA TON 85G
7613032814526
3 bucăți
1 sticker
23.08.2023
05.09.2023